Unieke dagbesteding in de vorm van een theewinkel.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

VOF Bakje T, gevestigd aan Hertog Hendrikstraat 10, 5492 BB, Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Om op de website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens omgaat, plaatsen we onze afspraken hierover in de privacyverklaring. Hierin omschrijven we wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

VOF Bakje T kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOF Bakje T en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VOF Bakje T verstrekt. VOF Bakje T kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@BakjeT.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom VOF Bakje T gegevens nodig heeft

VOF Bakje T verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Ook voor de volgende doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Daarnaast kan VOF Bakje T uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

VOF Bakje T neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF Bakje T) tussen zit.

Hoe lang VOF Bakje T gegevens bewaart

VOF Bakje T bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleinden

Delen van persoonsgegevens met anderen

VOF Bakje T verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VOF Bakje T blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VOF Bakje T worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VOF Bakje T gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

VOF Bakje T maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VOF Bakje T bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VOF Bakje T te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

VOF Bakje T heeft hier geen invloed op.

VOF Bakje T heeft Google geen toestemming gegeven om via VOF Bakje T verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOF Bakje T en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@BakjeT.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VOF Bakje T zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VOF Bakje T wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiligen persoonsgegevens

VOF Bakje T neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VOF Bakje T maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bakje T verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VOF Bakje T op via info@BakjeT.nl.

www.BakjeT.nl is een website van VOF Bakje T.

VOF Bakje T is als volgt te bereiken:

Postadres: Hertog Hendrikstraat 10, 5492 BB, Sint Oedenrode

Vestigingsadres: Hertog Hendrikstraat 10, 5492 BB, Sint Oedenrode

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72065699

Telefoon: 06 42252848

E-mailadres: info@BakjeT.nl